Reklamační řád

Reklamační řád www.ganymede.cz, Richard Broschardt, IČO: 43294073, OŽÚ Městský úřad Nýřany ev. č. 8992/2011 (dále jen prodávající) platný od 1.1.2013

PREAMBULE:

1. Reklamační řád vydává prodávající za účelem zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vad zboží a z vad reklamní úpravy zboží.
2. Kupující převzetím zboží od prodávajícího s tímto reklamačním řádem souhlasí.
3. Je-li kupujícím podnikatel, který zboží dále prodává v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se odpovědnost za vady obchodním zákoníkem.
4. Jeli kupujícím jiný subjekt než podnikatel (bod 3), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím občanským zákoníkem.
5. V rámci kompatibility občanského zákoníku se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 199/44/ES o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží, se zavádí institut shody s kupní smlouvou, tj. že zboží je při převzetím kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.
1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vad u prodávajícího (reklamovat).
1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Tato vada nesmí být předmětem uplatnění reklamace v případě, že byla použita nevhodná technologie reklamní úpravy zboží kterou kupující výslovně vyžadoval a byl na rizika předem písemně upozorněn.
1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci (jedná se o případy uvedené ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách čl. 5 odst. 5.1. bodu 2, 3 a 5).
2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.
2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto oznámení musí být potvrzeno třetí nezávislou osobou.

3. Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§345 odst. 2 Obchodního zákoníku) může kupující: požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné požadovat opravu vadného potisku požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění požadovat dodání chybějícího zboží.
3.2. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

  • Požadovat odstranění vad zboží
  • Požadovat dodání chybějícího zboží
  • Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb.

3.3. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.
3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, ve stavu v jakém bylo od prodávajícího odebráno (zboží neznehodnocené reklamní úpravou jiným výrobcem), uplatnění nároku z vad nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. reklamačního řádu.

4. Místo pro uplatnění nároků z vad zboží (reklamace)

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Plzni.
4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující na formuláři „Reklamační list“, který si kupující dle vlastního uvážení vytvoří, a který bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

  • a) Název (jméno) kupujícího
  • b) Místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
  • c) Název a množství reklamovaného zboží, číslo faktury nebo dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží
  • d) Popis vady zboží
  • e) Volbu nároku z vad zboží
  • f) Datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
  • g) Datum a podpis prodávajícího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad zboží

5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.
5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době: při osobním odběru nejpozději do 7-mi dnů ode dne převzetí zboží při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 7-mi dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vad zaslaného poštou rozhodné datum poštovního razítka na poštovní zásilce.
5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 12 měsíců po předání zboží kupujícímu.
5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
5.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.
5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
5.7. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad kupujícího vůči prodávajícímu.

6. Lhůty pro vyřízení nároků z vad zboží (reklamace)

6.1. Pro vyřízení nároků z vad zboží je stanovena lhůta 1 měsíc ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.