INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO PRO PROVEDENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) si Vás tímto Richard Broschardt, IČ 43294073, se sídlem Dvořákova 40, 301 00 Plzeň (dále jako „Richard Broschardt“ nebo také jako „Správce“), jakožto Správce osobních údajů, dovoluje informovat o relevantních skutečnostech vztahujících se ke zpracování Vašich osobních údajů.

Správce si plně uvědomuje důležitosti ochrany osobních údajů a klade vysoký důraz na dodržování Vašich práv vztahujících se ke zpracovávaným osobním údajům.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Richard Broschardt, jakožto Správce Vašich osobních údajů v rámci své podnikatelské činnosti, zpracovává tyto osobní údaje zákazníků, dodavatelů a jiných obchodních partnerů, externích osob, studentů, uchazečů o zaměstnání (dále jen „Subjekt údajů“):

- Název společnosti

- Jméno a příjmení

- E-mailová adresa

- Telefonický kontakt

- IČ

- DIČ

Zásady pro zpracování osobních údajů

- zákonnost, korektnost, transparentnost - Správce zpracovává osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů vystupuje transparentně a korektně,

- omezení účelu – Správce shromažďuje osobní údaje pouze pro určité a legitimní účely, přičemž tyto osobní údaje nebudou zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely,

- minimalizace údajů - osobní údaje, které Správce shromažďuje a zpracovává, jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,

- přesnost - osobní údaje, které Správce zpracovává, jsou přesné,

- omezení uložení - osobní údaje Správce ukládá ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,

- integrita a důvěrnost – Správce zpracovává osobní údaje pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, vč. jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Právní důvody zpracování osobních údajů

1. Právní důvody zpracování osobních údajů znamenají oprávnění Správce osobní údaje zpracovávat a jsou předpokladem pro zákonné zpracování osobních údajů.

2. Osobní údaje může Správce zpracovávat pro různé účely, přičemž pro každý účel potřebuje právní důvod zpracování osobních údajů.

3. Není vyloučeno, že některé osobní údaje (nebo jejich určitý souhrn) bude Správce zpracovávat pro různé účely, přičemž tyto účely mohou v čase vznikat či zanikat, aniž by to představovalo povinnost osobní údaje likvidovat. Povinnost likvidace osobních údajů nastane v případě, kdy Správce pozbude poslední právní důvod ke zpracování osobních údajů.

4. Osobní údaje Správce zpracovává, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Co je účelem zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje Subjektů údajů za účelem: jednání vedoucích k uzavření smlouvy s jednotlivými Subjekty údajů, za účelem plnění smluv uzavřených s jednotlivými Subjekty údajů, zajištění potřebných smluvních podkladů, dodání zboží a služeb těmto Subjektům údajů, posuzování spolehlivosti Subjektů údajů, plnění zákonných povinností, marketingu společnosti (reklamy a propagace), výběrového řízení na obsazení pracovní pozice v rámci organizace Správce, apod.

Zpracování výše uvedených osobních údajů Subjektů údajů je nezbytné jednak pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jednak pro splnění smlouvy (zasílatelská, o přepravě věcí, kupní, o dílo, o reklamě, pracovní aj.), jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, a jednak pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

Jak dlouho se budou osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje Subjektů údajů Správce zpracovává po dobu trvání výše uvedeného právního důvodu a účelu zpracování. Pomine-li poslední právní důvod pro zpracování osobních údajů a neudělil-li Subjekt údajů Správci svůj výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, Správce ukončí zpracování osobních údajů Subjektu údajů.

Komu Správce osobní údaje poskytuje

Osobní údaje Subjektů údajů Správce v oprávněných případech poskytuje pojišťovnám, advokátům, soudu, orgánům veřejné moci, daňovým poradcům, atp. Do kategorie příjemců údajů patří také společnosti, které spravují informační systémy, s nimiž Správce v rámci své činnosti pracuje.

Práva subjektů údajů a způsoby jejich uplatňování

Všechny osoby (subjekty údajů), jejichž údaje Správce, zpracovává, mají právo:

- být informováni o zpracování osobních údajů (informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů atp.).

- na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem a k informacím o nich (subjekt údajů může toto své právo realizovat podáním písemné žádosti Správci).

- na opravu nebo doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, (má-li subjekt údajů za to, že Správce o něm zpracovává nepřesné osobní údaje, je oprávněn se obrátit se svou žádostí o opravu těchto osobních údajů).

- na výmaz osobních údajů v případě, že je Správce povinen je vymazat. Subjekt údajů má právo písemně upozornit a požádat Správce, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Subjektu údajů, je-li dán některý z těchto důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, - subjekt údajů odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování jeho osobních údajů,

- subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování jeho osobních údajů,

- osobní údaje subjektu údajů byly zpracovány protiprávně,

- byla splněna právní povinnost, pro kterou Správce zpracovával osobní údaje subjektu údajů.

- na omezení zpracování osobních údajů. V případech stanovených v čl. 18 GDPR, a to zejména v případě, že Správce zpracovává nepřesné osobní údaje, zpracování osobních údajů je protiprávní nebo subjekt vznesl námitky proti zpracování a dosud o nich nebylo rozhodnuto, může se subjekt údajů obrátit na Správce s požadavkem, aby omezil zpracování.

- na přenositelnost osobních údajů k jinému Správci. Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě právních důvodů stanovených v čl. 20 odst. 1 GDPR a jsou-li tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, může se subjekt údajů obrátit na Správce s žádostí o poskytnutí osobních údajů a jejich předání druhému správci.

- vznést námitku proti zpracování u Správce osobních údajů, pokud má pochybnost o jeho důvodnosti.

- podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení povinnosti Správce.

Pokud zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů k jednomu nebo více konkrétním účelům, má Subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu, které probíhalo před jeho odvoláním.

Kontaktní informace pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Žádost o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů a o jejich výmaz směřujte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kontaktní informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dotazy a žádosti o přístup ke zpracovávaným osobních údajům Správce, směřujte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vaše žádost a/nebo dotaz bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti a/nebo dotazu.

Identifikace žádající osoby

Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu jakožto žadatele o předmětná práva, proto může požadovat předložení informací a dokumentů nezbytných pro dostatečnou identifikaci subjektu údajů.


Užitečné externí zdroje z hlediska nařízení GDPR

Evropská komise: https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_cs.htm

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (úplné znění):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

 

 

Kontaktujte nás

Ganymede
GSM: 603 149 354
rb@ganymede.cz

Zákaznický servis